Příjem

Příjem odpadů

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje jsou na recyklačním závodě přijímány ke zpracování (recyklaci) následující odpady:

Katalog. číslo 17 01 01 - BETON

Katalog. číslo 17 01 02 - CIHLY

Katalog. číslo 17 03 02 - ASFALTOVÉ SMĚSI NEUVEDENÉ POD ČÍSLEM 17 03 01

Katalog. číslo 17 05 01 - ZEMINA A KAMENÍ NEUVEDENÉ POD ČÍSLEM 17 05 03

Při příjmu jsou odpady zatříděny dle druhů a kategorií podle katalogu odpadů.

Podmínkou přijetí stavebních a demoličních odpadů na recyklační závod je uzavření řádné smlouvy mezi objednatelem (tj. původcem nebo přepravcem odpadu) a vlastníkem recyklačního závodu (tj. RESTA s.r.o.). Před uzavřením této smlouvy není přijetí odpadu možné. Výjimku činí pouze jednorázový příjem nebo příjem od drobných původců. V tomto případě bude poplatek za uložení inkasován jako okamžitá hotovostní platba.

Před uzavřením smlouvy je objednatel (původce) rovněž povinen specifikovat množství jednotlivých odpadů a tyto odpady zařadit podle druhů a kategorií. Tato specifikace je součástí smlouvy.

Dodavatel odpadu má povinnost předložit informace a doklady o kvalitě odpadu ZPO (Základní popis odpadu).

P1000239
P1000241
P1000242

P1000243
P1000248
P1000251