Recykling

Recykling

Problem odpadów powstaje przy każdej ludzkiej działalności. Recykling odpadów budowlanych wykonujemy za pomocą mobilnych jednotek kruszących i przesiewających za pomocą czołowych ładowarek kołowych i koparek bezpośrednio na budowie u klienta albo we własnym zakładzie recyklingu. Po przetworzeniu z odpadu powstaje wyrób - recyklowane kruszywo, którego produkcja odbywa się zgodnie z Księgą systemu zarządzania produkcją recyklatu. Po kruszeniu powstaje materiał o jednej frakcji (min. frakcja 0/30 mm, maks. frakcja 0/250 mm), przesiewanie i podział według kształtu w jednostce przesiewającej pozwala podzielić kruszywo na frakcje zgodne z wymaganiami klienta (frakcje 0/4, 4/8, 0/10, 0/12, 8/16 aż do maks. 250 mm).  Do produktów finalnych (recyklatów z odpadów budowlanych) dołączamy ES certyfikat systemu zarządzania produkcją i analizę z sit.

Nasz firma posiada zgodę na użytkowanie urządzeń do prowadzenia gospodarki z odpadami w poszczególnych województwach na całym terenie Republiki Czeskiej.

Nasza działalność jest skierowana na recykling kruszywa z odzysku z nasypów kolejowych na podstawie oświadczenia ČD nr RS 808/08 i oświadczenia ČD nr RS 813/08, a firma nasza jest umieszczona w aktualnym wykazie producentów.

Odpady, do których recyklingu są przeznaczone mobilne jednostki kruszące (surowiec wejściowy) - przegląd rodzajów odpadów, do których urządzenie jest przeznaczone

Odpady, które uważa się za odpady budowlane i rozbiórkowe przydatne do recykllngu

Kod odpadu
Nazwa odpadu
17 01 01
Beton
17 01 02
Cegły
17 01 03
Płytki i wyroby ceramiczne
17 01 07
Mieszanka albo oddzielne frakcje betonu, cegieł, płytek i wyrobów ceramicznych, nie wymienione pod nr 17 01 06
17 03 02
Mieszanki asfaltowe nie wymienione pod nr 17 03 01 (nie zawierające smoły)
17 05 04
Grunt i kamienie nie wymienione pod nr 17 05 03
17 05 08
Tłuczeń z nasypów kolejowych nie wymieniony pod nr 17 05 07
17 06 04
Materiały izolacyjne nie wymienione pod nr 17 06 01 i 17 06 03 (nie zawierające azbestu)
17 08 02
Materiały budowlane na bazie gipsu nie wymienione pod nr 17 08 01
17 09 04
Mieszane odpady budowlane i rozbiórkowe nie wymienione pod nr 17 09 01, 17 09 02  i 17 09 03 (nie zawierające Hg, PCB i substancji niebezpiecznych)

Dokumentowanie pochodzenia i jakości odpadów przyjmowanych do urządzenia do recyklingu pozostaych odpadów

Podstawowy opis odpadu (ZPO) - informacje o odpadzie musi dostarczyć posiadacz odpadu (właściciel odpadu) osobie upoważnionej do użytkowania odpowiedniego urządzenia przeznaczonego do gospodarki odpadami. Dostawca odpadów ma obowiazek udokumentować jakość odpadu, szczególnie w przypadku jego pochodzenia z miejsca, w którym można się spodziewać jego zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi. Przez dokumentowanie jakości odpadów rozumie się protokół z badania wydany zgodnie z rozporządzeniem nr 294/2005 Sb., o warunkach składowania odpadów na wysypiskach i ich wykorzystaniu na powierzchni terenu i nowelą rozporządzenia nr 383/2001 Sb., o szczegółach postępowania z odpadami zgodnie z brzmieniem przepisów późniejszych.

2005-10-13_ 022
Image-04
P1000844

P1080974
P4270041
P5120102

Strabag Orlová